EVERT DE NIET

Haven moet haven blijven

Gemeenteraad van Den Haag Postbus 19157 2500CD Den Haag Betr . Zienswijze Scheveningen Haven Scheveningen, 30 juli 2013 Leden van de raad, Bijgaand mijn bezwaren in het algemeen tegen het ontwerp-bestemmingsplan Scheveningen Haven: Het grootschalig plan heeft grote gevolgen voor de aangrenzende woongebieden en de havengebonden bedrijven. Het heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en de veiligheid in die gebieden. Het sterk toenemend (intensief) autoverkeer. Het creeren van een 2e Scheveningen-Bad op het Norfolklineterrein. Het aanleggen van een trambaan dwars door en langs het woongebied. De 3e Haven voornamelijk voor een permanent zeezeilhaven wordt een belemmering voor de beroepsvaart. Het aantrekken van een toeristenstroom door een hotel, horeca en activiteiten enz..tot vermaak van bezoekers. Hoogbouw bij de haveningangen is nautisch onverantwoord. Woningbouw dient beperkt te worden op het oude parkeerterrein tussen de Pluvierstraat en Zeezwaluwluwstraat als aanbouw van Duindorp. Duurdere woningbouw op de bestaande kades verdraagt zich niet de beroepsvaart in de 3e Haven. De bepaling geen bedrijfsactiviteiten op de kades duidt hieral op. Bouwstenen generen geen werkgelegenheid op het water. Verplichte gebruikneming van walstroom voor grotere schepen zal de concurentiepositie to.v. van Ijmuiden voor Scheveningen verslechteren. In Ijmuiden telt deze verplichting niet. Indien de voorgestane plannen worden tot uitvoering worden gebracht, is Scheveningen straks volgebouwd en zullen bestaande bedrijven die tot enige expansie willen overgaan alsnog naar andere havens uitwijken. Het aantrekken van havengebonden bedrijven met werkgelegenheid is dan ook uitgesloten. Overige zaken van belang: Het water in de havens dient rendabel te zijn. Het tweede Haven dient naast de staandwantvisserij tevens beschikbaar te blijven voor de kotters met faciliteiten mogelijkheden op de kades voor schepen met een lage diepgang. Geen verdere uitbreiding voor de watersport. De eerste Haven is uitsluitend voor schepen met hoge diepgang in tegenstelling tot de 2e Haven. De gemeente moet zich realiseren dat de vloot die gebruik maakt van de havens niet altijd genoeg ruimte biedt. Bij de Kerst en Nieuwjaar ligt de 1e haven vol en worden schepen doorgestuurd naar Ijmuiden. Een trambaan zal het bestaande woongebied doorklieven en een storend element vormen voor de Kranenburgweg en de Houtrustweg, het rustieke verdwijnt hierdoor. Het gebied wordt daardoor ook niet veiliger, met voor families met kinderen. Voor de oorlog liep de tramlijn 10 vanaf de Kranenburgweg over de brug naar Duindorp. Dit leidde in die tijd tot ongelukken en ook met dodelijke afloop. Verkeersdruk door een eenrichtingsverkeer boulevard, verboden voor vrachtwagens en autobussen (toeristonvriendelijk) boven 7,5 ton, doet nog meer verkeer door de woongebieden Duinstraat/Jurriaan Kokstraat of en Westduinweg sterk toenemen. Het autoverkeer bezoekers gaat daardoor nog rondjes rijden door Scheveningen. Ter compensatie van het verlies van parkeerplaatsen op de boulevard, is het college voornemens een parkeergarage aan te leggen aan de Badhuiskade, hetgeen weer extra verkeersstroom door het dorp tot gevolg heeft. Daarnaast een parkeervoorziening voor de toeristen op het Norfolklineterrein met een aanzuigende verkeersstroom in de aangrenzende woongebieden. Westduinweg inmiddels al een Westduinbaan. Bij zomerse dagen een raceban voor motoren. Na veel klachten afgedaan door de Politie, we kunnen niet permanent controleren/handhaven. Bewoners constateren dat ondanks vertrek Norfolkline een sterke stijging autoverkeer en vrachtverkeer over de Westduinweg. Toeneming van de fijnstof, schadelijk voor de gezondheid, ligt in het verschiet. Moet dan het noodzakelijke vrachtverkeer naar de havens wijken? De verwachting is dat de verkeersdruk met 30 % zal toenemen. Men vreest geluidsoverlast, gevaarlijke verkeerssituaties, afname aantal parkeerplaatsen. Buiten het toeristenverkeer zal het autoverkeer ook toenemen door de bebouwing van woningen aan de Dr.Lelykade. Punten van risico Geen expansie in de toekomst voor bedrijven die dan alsnog naar Ijmuiden, Vlissingen of Den Helder vertrekken. Verplichte gebruikmaken van walstroom betekent een investering van 100.000 euro op een hektrawler. De schepen zullen dan uitwijken naar Ijmuiden met verlies van arbeidsplaatsen aan de kades. Geen Popmuseum aan de 2e Haven, niet passend in een havengebied. Zal een grote stroom bezoekers door de wijken tot gevolg hebben. De druk op de gebieden door minder leefbaarheid zal zeker de autochone Scheveningse bewoners doen uitzien naar gebieden buiten de regio. Het autoregulerend verkeer bij hoogtijdagen in de badplaats leidt men nog steeds niet in goede banen, en nu weer een nieuw toeristisch gebied aanleggen met alle gevolgen van dien. Men gaat steeds ten onrechte van uit van hoogcultuur. Destijds is het Stedenbouwkundig plan (S.O.P). ondanks bezwaren, al uitgebreid extra m2 horeca. Wat zien nu, in deze tijd van recessie gaan horecaondernemingen failliet, met uitzondering het hoger segment. De hotelketens zijn al bevreesd voor de verdere uitbreiding hotels. De meeste hotels hebben in deze crisistijd te maken met en lagere bezettingsgraad en kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden. De tendens om kantoor gebouwen eveneens om te bouwen voor hotelappartementen is ook geen goede ontwikkeling voor de bestaande hotels. De realiteit is dat de hotelappartementen op Landhoofd C. leeg staan en thans laat aanzien dat permanente bewoning wordt toegestaan, hetgeen in strijd is met het destijds genomen besluit Nautisch Centrum zonder permanente bewoning. Nog meer miljoenen toeristen naar Scheveningen trekken zal ongetwijfeld honderden nieuwe arbeidsplaatsen opleveren, maar op langere termijn verlies van arbeidsplaatsen doen ontstaan, door vertrek van havengebonden bedrijven en de oorspronkelijke havenfunctie ondergraven. Investeringen in de badplaats rondom het Kurhaus en planontwikkelingen Noordelijk Havenhoofd voor havengebonden bedrijven (aangenomen initiatiefvoorstel Fish –Valley Scheveningen)en voor het toeristen kunnen wel goede ontwikkelingen zijn. Scheveningen met een beperkt aantal zomerdagen per jaar is niet te vergelijken met plaatsen aan de Spaanse kusten. Conclusie: Door de grootschalige plannen zal de leefbaarheid en de veiligheid op Scheveningen afnemen. De Scheveningse bevolking heeft in het verleden al meer dan eens aangegeven niet met nog meer evenementen overvoerd te worden. Geen uitbreiding van kermisachtige attracties,braderieen op zondagen. Het Christelijke deel van Scheveningen zal zich vervreemd gaan voelen van hun eigen Scheveningen. Leden van de raad: Waakt dat na de bebouwing rondom het Kurhaus, een historische blunder, geen 2e verkeerde invulling op Scheveningen plaats gaat vinden. Gaarne ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van mijn schrijven. Evert de Niet Ex. Raadslid ChristenUnie-SGP Den Haag van Foreeststraat 61 2581XR Scheveningen

© 2024 Evert de Niet