EVERT DE NIET

Actualiteiten


Openstelling christelijk ontmoetingscentrum Het Kompas Scheveningen op Monumentendag


Op zaterdag 9 september is het christelijk centrum Het Kompas, de vroegere Eben-Haëzerkerk van de Gereformeerde Gemeenten Keizerstraat 177 in Scheveningen, ook geopend voor bezoekers van de Open Monumentendag. Het vroegere kerkgebouw is een gemeentelijk monument en dateert uit het jaar 1890. Het pand heeft onder andere karakteristieke gevels met een bijzonder roosvenster. Het Kompas is geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook is tevens de kringloopwinkel van Het Kompas in het naastgelegen verenigingsgebouw open voor bezoekers. Dit jaar is er in het ontmoetingscentrum ook een unieke tentoonstelling te bezichtigen over het ’Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen’. In deze expositie zal Evert de Niet allerlei foto’s tentoonstellen van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen. Opgenomen zijn beelden van de Eben-Haëzerkerk, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, de Ichthuskerk, de Immanuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de Oude Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willemkerk, de Thaborkerk, de Lourdeskerk en de St. Antonius Abt. Ook is er een uitgebreide historische foto-expositie te bekijken van Oud-Scheveningen met straatgezichten o.a. van Duindorp, het Eiland, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van Scheveningen.

EVALUATIE RAAD OP SCHEVENINGEN Cie. Bestuur 31 mei 2023 Inspreektekst Geachte wethouder en raadsleden, Lees meer!!


EXPOSITIES MONUMENTENDAG IN OUDE KERK SCHEVENINGEN


Op zaterdag 10 september op Monumentendag exposeert Evert de Niet, amateur-historicus Scheveningen, in de Oude Kerk, Keizerstraat 8 te Scheveningen. In de Kerk is een unieke tentoonstelling over het “Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen.” In deze expositie allerlei foto’s te zien van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen. Met diverse beelden van de Oude Kerk, Pnielkerk, Immanuelkerk, Prinses Julianakerk, Nieuwe Kerk, Oude en Nieuwe Bethelkerk, Prins Willemkerk, Oude en Nieuwe Badkapel, Zorgvlietkerk, Ichtuskerk, Oud Gereformeerde Gemeente in Ned., Thaborkerk, Eben Haezerkerk , Lourdeskerk en St. Antonius Abt. Tevens een historische tentoonstelling over Oud- Scheveningen zal in de Kerk te bezichtigen zijn. Foto’s o.a. van Scheveningen Dorp, Visserij, Klederdrachten, Badplaats, Havenkwartier, Geuzenwijk en Duindorp uit vroegere tijden en het Eiland, kortom vele historische beelden van Scheveningen. Tevens vindt orgelspel plaats. De kerk is geopend vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

DODENHERDENKING DUINDORP 4 MEI 2022


Dames en heren, meisjes en jongens, We kunnen met dankbaarheid constateren dat velen aan de uitnodiging gevolg hebben gegeven om hier samen te komen bij ons eigen monumenten op het Tesselseplein. Het is goed dat de maatschappelijke organisaties en de scholen hierbij vertegenwoordigd zijn. Vandaag, 4 mei 2022, mogen wij in ons land en hier in Duindorp stilstaan en gedenken allen die in de jaren 1940-1945 voor onze vrijheid het leven lieten en daarmee het hoogste goed wat zij bezaten, offerden om ons een kans te geven om in vrede en in vrijheid te kunnen en mogen leven. In deze tijd, vandaag, ja zelfs nu, op dit moment zijn er mijloenen mensen op zoek naar veiligheid en bescherming, op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. Waar geen gerechtigheid is, is geen vrijheid, en waar geen vrijheid is, is geen gerechtigheid. Bij ons is de vrijheid op vele manieren verankerd in de grondwet, in veel landen een begrip dat met handen en voeten en geweren worden geschonden. Nederland heeft aan de lijve ondervonden wat repressie, wat onderdrukking betekent. Als we terugdenken aan die droevige periode dat de Scheveningse bevolking van 35.000 inwoners hun huizen moesten verlaten om zich in Den Haag en omgeving opnieuw te vestigen. Uit den Haag zelfs 100.00 inwoners . De gezinnen werden in Den Haag en in de regio ondergebracht. Duizenden Scheveningse inwoners werden opgenomen in de evacuatieplaatsen in de provincies Gelderland en Overijssel. Het betrof ouden van dagen en moeders met gezinnen waarvan de vaders bij het uitbreken van de oorlog met de loggers naar Engeland zijn uitgeweken. In een onbekende omgeving, communicatiestoornissen door de verschillende dialecten. Van huis en haard verdreven. Veel ouderen hebben Scheveningen nooit meer terug gezien. De bezetter had het Evacuatiebureau Afvoer Burgerbevolking de opdracht gegeven. Er was sprake van chaotische situaties, ook bij het tijdelijk onderbrenging bij instellingen zoals Bloemendaal en Groensesteijn. De Scheveningse evacuees waren als het ware de uitgestotenen en hebben ook betaald met hun menselijk geluk. Terugkeer na de bevrijding vond vertraagd plaats. Een groot gedeelte van de huizen was verwoest of beschadigd. Door het interneringskamp NSB,ers kwam Duindorp pas in 1946-1947 vrij. Veel Duindorpers en Scheveningers kwamen dan in Den Haag terecht in plaats van naar hun geboortegrond. De vier Engelandvaarders die vanuit de haven terecht als helden vaak bij de herdenkingen zijn genoemd. Vandaag als geboren en getogen Duindorper noemen de Scheveningers als ex. militairen Evert Groen uit het Meeuwenhof 24, Gart en Gerbrand Ijspelder die vanuit Hellevoetssluis met binnenschip met motor naar Engeland voeren, op 9 april 1941 door de Kriegsmarine op zee werden gearresteerd. Gerbrand schoot zichzelf dood om als verzetsman niet in de handen van de Duitsers te vallen. Engelandvaarders werden door de Duitsers als verraders en spionnen bestempeld. Van hen is nooit meer iets vernomen. Zij worden wel genoemd als Engelandvaarders in het boek” Vrijheid achter de horizon” en staan vermeld op de gedenkzuil Nationaal Ereveld Loenen. Mensen, verenigd in kerk, in maatschappelijke instellingen, maar ook gewone mensen in de wijk Duindorp, die streven naar een wijk waar men zich wil inzetten om Duindorp leefbaar te houden. Te streven naar leefbare samenwerking, waarin de verdraagzaamheid en respect voor een ieder mede garant staan voor datgene wat wij vandaag herdenken nooit meer kan plaatsvinden .Hier ligt een taak voor ons allemaal. Wil besluiten met de woorden uit ons volkslied: Mijn Schild ende betrouwen, Zijt Gij, o God, mijn Heer, Op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t aller stond de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt.

EVERT DE NIET HART VOOR SCHEVENINGEN CHRISTENUNIE – SGP LIJST 10 NUMMER 9

Voetgangerspad op de Houtrustweg vanaf Nieboerweg naar Laan van Poot na 17 jaar weer aangelegd!!

Al jarenlang worden klachten ontvangen van het ontbreken van het voetgangerspad op de Houtrustweg. Als raadslid in 2004 de verantwoordelijke wethouder van Verkeer Bruno Bruins verweten dat het weghalen van het voetpad tot een onveilige verkeersituatie heeft geleid. Veel voetgangers, ook naar de sportvoorzieningen en moeders met kinderwagen gaan over het fietspad. De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft meermalen hier aandacht voor gevraagd. Uiteindelijk werd door het aandringen van de ChristenUnie-SGP een onderzoek door de gemeente uitgevoerd. Pas na 17 jaar wordt het voetpad thans nu aan de kanaalzijde aangelegd. Geen daadkrachtig optreden van de gemeente.

Openstelling christelijk ontmoetingscentrum Het Kompas Scheveningen op Monumentendag

Op zaterdag 11 september is het christelijk centrum Het Kompas, de vroegere Eben-Haëzerkerk van de Gereformeerde Gemeenten Keizerstraat 177 in Scheveningen, ook geopend voor bezoekers van de Open Monumentendag. Het vroegere kerkgebouw is een gemeentelijk monument en dateert uit het jaar 1890. Het pand heeft onder andere karakteristieke gevels met een bijzonder roosvenster. Het Kompas is geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. Van 10.30u - 15.30uur is tevens de kringloopwinkel van Het Kompas in het naastgelegen verenigingsgebouw open voor bezoekers. Dit jaar is er in het ontmoetingscentrum ook een unieke tentoonstelling te bezichtigen over het ‘Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen’. In deze expositie zal Evert de Niet allerlei foto’s tentoonstellen van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen. Opgenomen zijn beelden van de Eben-Haëzerkerk, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, de Ichthuskerk, de Immanuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de Oude Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willemkerk, de Thaborkerk, de Lourdeskerk en de St. Antonius Abt. Ook is er een uitgebreide historische foto-expositie te bekijken van Oud-Scheveningen met straatgezichten o.a. van Duindorp, het Eiland, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van Scheveningen.

Belemmering Kerkgang Oude Kerk Scheveningen, opgelost door burgemeester van Zanen

Na jarenlange klachten over de belemm.ering van de kerkgang Oude Kerk in de Keizerstraat heeft recentelijk onze nieuwe burgemeester van Zanen door bemiddeling een einde gemaakt aan deze belemmering. Voorheen in 2014 kon de kosteres door middel van een pas de pollers aan de Jacob Pronkstraat laten zakken zodat de kerkgangers de auto’s konden parkeren achter de kerk. Vanaf 2014 moesten de kerkgangers door de Keizerstraat vanaf de Kolenwagenslag de kerk bereiken. De kerkgangers werden al vanaf die tijd belemmerd om de kerk met de auto te bereiken. Met name ook met tijdens de koopzonden in de Keizerstraat van destijds. We zijn al jaren bezig om op een normale manier de kerk te bereiken al vanaf de zomermarkten op de zondagen. Het dossier is qua omvang inmiddels fors van omvang. De talloze contacten met ambtenaren en hebben geen oplossingen opgebracht. De antwoorden van het college op de schriftelijke vragen van de kerk en de fractie CU/SGP in 2019 waren ondermaats en onaanvaardbaar. Het blijft een droevige en een onacceptabele belemmering van de kerkgang in de Keizerstraat. Van kerkeraadslid Ton Schipper al eerder vernomen onze predikant en ook kerkgangers met agressieve opmerkingen en verwensingen in de Keizerstaat op weg naar de kerk, dat is toch onvoorstelbaar en niet toelaatbaar. De kerk is hierdoor sterk benadeeld door het verlies van kerkbezoekers. Zelf ben ik op een zondagmorgen in de Keizerstraat ook tegengehouden en bedreigd, bonsde men op het rechterraam van mijn auto waar mijn echtgenote zat. Ze vond het maar angstig. De maandag er op voor aangifte op politiebureau Nieuwe Parklaan. De politiefunctionaris stelde dat we omdat we geen letsel of schade aan mijn auto geen aangifte gedaan kon worden. Waarop ik eiste dat hiervan een aantekening wordt gedaan, aldus geschiedde. Vanaf 2014 door kerkeraadslid Ton Schipper veel tijd en energie in deze problematiek met de fractie ChristenUnie/SGP en ikzelf met de talloze contacten met de ambtenaren. Het forse bestand aan dossiers spreekt boekdelen. Het was “een gebed zonder ende” De pollers in de Jacob Pronkstraat laten zakken voor de kerkgangers paste volgens het ambtenarenapparaat niet in het pollersbeleid, dan had het politiek moeten worden opgelost! De Kerk heeft bij activiteiten in de Keizerstraat zo nodig altijd medewerking verleend. Doch op zondagen ontbrak het aan respect voor de kerkgang in de straat. Als deelnemer aan de Werkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen de belemmering Kerkgang aan de orde gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, die tot mijn verbazing geen reactie gaf. Het was bijzonder attent dat de aanwezige burgemeester van Zanen mij uitnodigde voor een ontmoeting bij de kerk in de Keizerstraat hierover. De burgemeester begreep ook niet waarom de pollers in de Jacob Pronkstraat op de zondagen niet naar beneden mogen voor de ochtend en middagdiensten. De burgemeester heeft van mij een uitgebreid dossier ontvangen. Hij gaat het aan het aankaarten , maar kon mij niets beloven. Wonderwel kunnen nu de kerkgangers via Jacob Pronkstraat de kerk en het parkeerterrein bereiken. Moet hiervoor een burgemeester uit Utrecht komen om dit op te lossen. Hulde aan onze burgemeester van Zanen van Scheveningen en Den Haag. Evert de Niet, Scheveningen

Betaald parkeren Scheveningen vanaf 10.00 uur

Invoeren betaald parkeren zonder voor overleg met bewoners/belanghebbenden is een kwalijke zaak. De gemeente maakt alweer burgerparticipatie niet waar. In een enquête destijds heeft de meerderheid van Duindorpers gekozen voor invoeren van 13.00 uur, dat was democratisch. Achteraf verneem je veel klachten hierover. Het was geen verbetering. In Duindorp weet je dat het aantal zomerse dagen per jaar beperkt zijn, daarnaast gaan strandgangers over het algemeen al om 17.00/18.00 uur al naar huis. Bij de invoering om 10.00 uur zijn o.a. ouderen bij familiebezoek, leerkrachten scholen ( die vertrekken naar scholen in eigen woonplaats), mantelverzorgers, kraamverzorgers, ondernemers, bedrijven op Scheveningen de dupe. De kerken op Scheveningen worden ook nog meer benadeeld bij de diensten. Evert de Niet

Evacuatie Scheveningen ’42-43 komt tot leven in boekenreeks

ADHC 24 maart 2020 Evert de Niet bij het evacuatie monument op het Tesselseplein in Duindorp. © NICO SCHOUTEN

Evacuatie van 1943 raakt Scheveningers nog steeds: ‘Na de oorlog herkende ik mijn ouders niet meer’

EEUWIG DEN HAAGVoor de bouw van de Atlantikwall moesten in 1943 maar liefst 35.000 Scheveningers hun huis uit. Velen werden opgevangen in het oosten van het land. De ballingschap in evacuatieplaatsen veranderde hun leven. Evert de Niet deed er onderzoek naar. Hans Hemmes 24-03-20, 20:02 Hij hoeft zich niet voor te stellen aan de Scheveningers in de bomvolle zaal van Muzee. Dat kon nog want de bijeenkomst vond plaats voor de coronacrisis. Iedereen kent Evert de Niet en hij weet ook ‘wie van wie er eentje is’. Dat past zo in het oude vissersdorp. Net als de traditie dat je koffie drinkt met een glaasje jenever erbij. Groot is dus de hilariteit als de spreker een water- en borrelglas krijgt aangeboden. Het is een soort recordpoging, waarmee je in het Guiness Book of Records kunt komen. Het presenteren van meer dan 300 foto’s, van de Atlantikwall met verhalen uit de evacuatieplaatsen, in slechts 70 minuten. De amateur-historicus De Niet slaagt erin, al moet hij na een tijdje de foto’s wat sneller doorklikken.

Mijn moeder zette me aan tafel met een kleurboek en vertrok

De Niet Hij komt zelf ook in beeld, als peuter lachend tussen een paar koeien in Aalten. ,,Ik was drie jaar toen. Mijn moeder zette me aan tafel met een kleurboek en vertrok. Na de oorlog herkende ik mijn ouders niet meer.” Op school vonden ze hem vreemd praten. Ongemerkt had hij het Achterhoeks dialect overgenomen. Avontuur De volksverhuizing van Scheveningen naar plaatsen als Winterswijk en Aalten was op zich tragisch en ingrijpend, mensen werden van huis en haard verdreven. Maar voor jongens als Evert de Niet was het ook een avontuurlijke tijd. Weg uit de gesloten gemeenschap met kleine huizen naar boerderijen met volop ruimte en dieren in de wei. ,,Veel Scheveningers gingen naar plaatsen waar ze nog nooit van hadden gehoord. Vakantie kenden ze in die tijd niet.” De vissers waren gelovig en werden bij deze grote operatie dus ook geholpen door kerken.

Een jonge Evert de Niet op de boerderij in Aalten. © privéfoto De families moesten hun huizen leeg achterlaten. De inboedels werden op een centrale plaats of in verzegelde kamers opgeslagen. Maar na de bevrijding vonden veel mensen niets meer terug van hun spullen. In de koude winter van ‘42/’43 reden ze in open trams van het vissersdorp naar station Staatsspoor. Met alleen handbagage bij zich. ,,De vrouwen zongen ‘Vaarwel mijn dierbaar Scheveningen’. Veel ouderen keerden niet meer terug.” Kniertje De Niet heeft de afgelopen jaren veel foto’s verzameld over het dagelijks leven in de evacuatieplaatsen. De namen zijn een feest van herkenning voor de zaal. ,,Dit is Kniertje Spaans-den Heijer.” Hij is nauwelijks uitgesproken of er klinkt al: ‘Ik ben de dochter’. Dan een foto van Isaac van der Loo, die een koe melkt. ,,Dat is mijn schoonvader”, zegt iemand. Er volgen bekende families als Dijkhuizen, Bal, Knoester en Roeleveld. Op dat bankje zit schoenma¬ker Jacob Groen, wie kent hem nog? Spreker ,,Op dat bankje zit schoenmaker Jacob Groen, wie kent hem nog?” De spreker heeft zelfs alle namen achterhaald van een groep ouden van dagen, bewoners van het Gereformeerde rusthuis in de Keizerstraat. Ze staan op een foto uit de Lutte bij Oldenzaal. Een verzorgster die nog leeft, kon De Niet verder helpen. Andere afbeeldingen zet hij als zoekplaatje in de Scheveningsche Courant of op Facebook. Ook tragedies uit de jaren in ballingschap stipt hij aan. Johannes van der Zwan werd maar 13 jaar oud, toen hij met een pistool van een Duitser speelde en zichzelf doodschoot. Bij een bombardement door geallieerden in februari 1945 kwamen elf mensen om, onder wie Scheveninger Mink van der Harst. Maar in die hongerwinter waren de evacués wel beter af dan het thuisfront. Hier was volop te eten, terwijl vissersvrouwen in de Haagse regio bij hongertochten hun hoofdijzers en gouden sieraden moesten inruilen voor eten. Nieuw leven Na de bevrijding zijn sommigen ook in de evacuatieplaatsen gebleven: ze trouwden en begonnen een nieuw leven. De Niet vertelt over Aasje de Graaf, die ‘zelfs als vrouw’ de Landbouwschool volgde en trouwde met een Winterswijker. Hijzelf keerde elke schoolvakantie terug naar de boerderij van zijn peutertijd. Evert, zijn gezin en kleinkinderen vertoeven regelmatig in Aalten. Het verhaal gaat dat koningin Wilhelmina na de oorlog een vissersvrouw trof op de boulevard. De vrouw sprak vol warmte over die kleine plaats Aalten, waar boerderijen behalve 500 Scheveningse evacués ook 2500 onderduikers, joden en verzetsmensen herbergden. Hare majesteit was zo onder de indruk van dit verhaal, dat ze aan Aalten haar eerste werkbezoek bracht. Foto’s, documenten en verhalen zijn welkom bij evertdeniet@kpnmail.nl Kerkenrazzia Gevlucht in Scheveningse klederdracht Sommige jongeren uit Scheveningen werden van evacués ook nog onderduikers, toen de Duitsers op jacht gingen naar mensen voor de Arbeitseinsatz. Op 30 januari 1944 was er een razzia op de Westerkerk en de Christelijk Gereformeerde kerk in Aalten. De jongens uit het dorp dachten in een overmoedige bui dat ze wel naar de kerk konden. Maar de Duitsers wachtten hen ‘s zondags op. Mevrouw Visser-Taal hielp Gerrit Hoopman te ontsnappen door hem haar dracht te geven. Verkleed als vissersvrouw wist hij te ontkomen. De Duitsers hadden het niet door, terwijl hij op een mannenfiets reed. Het Nationaal Onderduikmuseum in die plaats liet de historie dit jaar herleven in een drukbezochte tentoonstelling over de kerkenrazzia. Er werden op 30 januari 1944 48 jonge mannen opgepakt. De meesten werden tewerkgesteld, een aantal kwam in concentratiekampen. Vier overleefden de ontberingen niet. In het museum is ook een Scheveningse kamer ingericht.

EVACUATIE SCHEVENINGEN 1943

Interview met wijkgenoot en oud Duindorper Evert de Niet

Met het oog op het komend herdenkingsjaar 75 jaar leek het goed om eens te gaan praten met lokaal erkend amateurhistoricus Scheveningen en archivaris Evert de Niet. Evert de Niet (1940), gehuwd met Cornelia Vrolijk met drie kinderen, zijn vijf kleinkinderen wonen in Duindorp. Evert is een zeer actief wijkgenoot met wat je noemt een staat van dienst. Ondanks zijn intensieve baan bij de accountantsdienst ABN/AMRO met het werkgebied heel Nederland is hij op het sociale vlak op een breed terrein actief geweest en nog. Zie hiervoor zijn website www.evertdeniet.nl. Hoe het voor onze Scheveningse wijkgenoten is geweest in de Tweede Wereldoorlog? kwamen we vragen. Je zou zeggen dat die ervaring nog ergens de identiteit van de Scheveninger moet bepalen. En Evert kan misschien vertellen hoe het ging, de evacuatie van Scheveningen. Evert is emotioneel betrokken bij het onderwerp. Bij een boerenfamilie in Aalten als 3 jarige evacué ondergebracht. Aalten is nog altijd zijn beloofde land. Aalten kende 13.000 inwoners, in totaliteit 2500 onderduikers, 500 Scheveningse evacuees, verzetsmensen en joden die verborgen waren op de boerderijen. In het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten is ter herinnering aan de evacuees een Scheveningse kamer ingericht. Winterswijk had 600 Scheveningse evacuees. Veel plaatsen in Gelderland en Overijssel waren tientallen geevacueerd. Of je nu in Ermelo, Markelo of Rijssen geevacueerd was, het was dezelfde beleving. Men moest met huis en haard je woning verlaten. De Scheveningse evacuees waren als het ware de uitgestotenen en hebben ook betaald met hun menselijk geluk. Veel ouderen hebben Scheveningen nooit meer terug gezien. Al als 20 jarige begon hij met verzamelen alles wat betreft Scheveningen op een breed terrein, ansichten, foto’s, miniaturen, scheepsmodellen etc. Inmiddels een omvangrijke collectie en breidt zich nog steeds uit. En met zijn fotografisch geheugen weet hij precies wat hij heeft en waar het gearchiveerd is. Het verbaasde hem dat zoveel boeken van Scheveningen zijn uitgebracht, maar dat zo weinig over de Evacuatie werd geschreven. In het verleden ook het Gemeentearchief Den Haag bezocht voor een onderzoek, doch dat leverde destijds weinig op omdat het archief nog niet op orde was. Het moedigde aan om zélf op onderzoek uit te gaan. Om te beginnen in de archieven van Aalten. Vervolgens een veelheid van evacuatieplaatsen aangeschreven voor opgaven van Scheveningse evacuees die in de burgerlijke stand zijn opgenomen. Overige bronnen zijn o.a. de Scheveningse kerkbodes met daarin de attestaties, adreswijzigingen van gemeenteleden. Daarbij heeft hij veel interviews gedaan met Scheveningers die het meemaakten. Nooit zonder aantekenboekje ging hij op pad, en zo heeft hij ‘van heel Nederland’ aardig in beeld hoe het er toe ging in die tijd. In 2000 heeft hij al een tentoonstelling kunnen inrichten in Museum Aalten. . In 2003 heeft hij ook in het Schevenings museum een tentoonstelling kunnen inrichten die een maand of 3 heeft gestaan met een record aantal bezoekers. Evert was er bijna elke dag om mensen toelichting te geven. De bezoekers hadden vragen en brachten ook materiaal en verhalen mee. Bijvoorbeeld een Van der Toorn uit Oldenzaal, een Scheveninger die in het gebied van evacuatie is gebleven, zoals zovelen door huwelijken. Van der Toorn vertelde over zijn tante Pietje uit het Gereformeerde Rusthuis uit de Keizerstraat met alle bewoners in een hotel in De Lutte bij Oldenzaal was geëvacueerd. ‘Je hebt zeker geen foto van mijn tante?’ vroeg hij. Je kan je voorstellen hoe verrast hij was toen Evert een foto uit zijn archief kon laten zien waarop alle mensen uit het rusthuis voor het hotel staan waar ze zijn onder gebracht. Mét tante Pietje. Het is goed jaarlijks de herdenkingen plaats vinden, dat we in vrijheid leven. Opmerkelijk dat het aantal belangstellenden jaarlijks toeneemt. ‘We hebben de plicht om de geschiedenis aan de jongere generatie over te dragen, opdat men weet wat vrijheid betekent.’ ‘De evacuatie, nodig om de Atlantikwall te bouwen, werd aangekondigd d.m.v. een aanschrijving dat mensen hun huis moesten verlaten. 35.000 Scheveningers, grotendeels geevacueerd en 100.000 Hagenaars uit Statenkwartier, Duinoord en Benoordenhout tot aan Clingendael, moesten hun huis uit, uit alle wijken moest worden ontruimd. ‘Mensen kregen bericht waar ze naar toe gingen, naar welke plaats, en waar ze moesten verzamelen. In december 1942 moest worden verzameld bij de oude Bethelkerk in de Jurriaan Kokstraat en januari 1943 bij de Nieuwe Kerk in de Duinstraat en met de tram ging men naar het station en daarna met de trein verder. Mensen werden naar plaatsen gebracht waarvan ze nog nooit hadden gehoord, ze gingen immers nooit met vakantie!’ ‘Intussen werd aan burgemeesters van plaatsen in de het land per brief opgedragen om huisvesting te zoeken voor evacués, bevel is bevel! Burgemeesters protesteerden tevergeefs tégen de komst van de evacués!’ ‘Mensen konden hun inboedel onderbrengen, bijvoorbeeld in kerken, of in het pakhuis van V&D in de Duinstraat. En ook centraal in Den Haag werden plekken aangewezen waar mensen hun inboedel naar toe konden brengen. Mensen mochten alleen handbagage meenemen. Sommigen waren nog in staat om een deel van hun inboedel naar de evacuatieplaats te brengen. Een reder stelde haringtonnen beschikbaar. Er was gebrek aan transportmiddelen. Ook werden kamers verzegeld voor de inboedel in huizen. ‘Eenmaal op transport was er begeleiding door het Rode Kruis en ook een hoofd der school was erbij. De mensen wisten vaak niet waar ze terecht zouden komen. Er was angst onder de mensen in een Duits werkkamp zouden worden ondergebracht. Het schoolhoofd heeft toen van de Duitsers geëist dat informatie zou komen over de plek waar mensen heen zouden worden gebracht. Op station Arnhem is iedereen uit de trein gestapt. En toen is er informatie gekomen waarheen de mensen zouden worden gebracht. Je kan je voorstellen wat een emoties en onrust dat teweeg heeft gebracht, mensen waren wanhopig en voelden zich hopeloos. Allerlei verhalen gingen rond. ‘Een gezin in de Korendijkstraat zonder aanschrijving werd plotseling alle huisraad opgehaald, inclusief brandende kachel in de verhuiswagen. Gezin in de Sloepstraat had zich verzet tegen de evacuatie en bleef in haar huis, kreeg een boete. In de ontstane chaos ontbrak een verdere controle. Een zoon vertelde dat zijn moeder in Duindorp het toilet nog met cloor schoon spoelde. Terwijl na de oorlog de huizen onttakeld en onbewoonbaar waren. Het Evacuatiebureau deelde de evacuees in twee categorie in: A: De ouderen, alleenstaande vrouwen en de moeders met kinderen wier mannen bij het uitbreken van de oorlog op zee zaten en naar Engeland voeren, naar het oosten van het land. B: gezinnen waarvan de mannen nog wel thuis waren werden in de Haagse regio geplaatst. Het idee was dat bij een eventueel tekort aan mankracht deze mannen inzetbaar zouden zijn voor de Arbeitsinzet. Veel bewoners waren blij dat ze in de Haagse regio geplaatst werden, zodat familie en kennissen dichtbij waren. Maar in de hongerwinter zaten deze mensen helemaal verkeerd natuurlijk!’ Een groot aantal bewoners van Scheveningen werden aanvankelijk in tehuizen in den Haag geplaatst omdat een groot tekort was aan evacuatieplekken. Vrouwen en kinderen op matrassen op de grond, mannen apart, overlopende toiletten en huilende moeders. Voor die mensen is later beter onderdak in de Haagse regio gevonden. Huizen van Joden werden ter beschikking gesteld aan de evacués. Het was chaotisch. Mensen soms van huis naar huis werden gedirigeerd waarbij verschillende families soms hetzelfde adres toegewezen kregen!’ Er waren doorlaatposten langs het sperrgebiet. Intussen waren er toch nog 6000 personen wel of niet woonachtig in het Sperrgebiet. Personen die voor de Duitsers van economisch belang waren, zoals van o.a. van Nutsbedrijven, Loodgieters, bakkers en enige vissers die werden voorzien van een ausweiss om het gebied te betreden. In zijn onderzoeken heeft Evert in de evacuatieplaatsen aan de hand van de betaalstaten kunnen vaststellen dat de gastgezinnen een beperkte vergoeding kregen en de Scheveningers zakgeld. Maar als je niet ingeschreven stond dan kreeg je geen vergoeding of zakgeld.’ Evert was 3 jaar toen hij werd geëvacueerd. Zijn ouders woonden Steigerweg op het Eiland. Dat moest al eerder ontruimd worden omdat er mijnen uit de eerste wereldoorlog in het verversingskanaal dreven en vonden inwoning bij grootmoeder Groen in het Meeuwenhof, waar Evert is geboren. Bij de evacuatie verhuisde het gezin met drie kinderen naar Bezuidenhout in de Ternootstraat. Zijn vader was bij een razzia al opgepakt van de straat en als banketbakker bij een Konditorei ondergebracht in Duitsland. Grootmoeder Groen kon toen, vanuit Aalten laten weten dat er nog een boer was die wel een jongen wilde opnemen. In de strenge winter van 1943 ging zijn moeder met Evert en zijn zusje van twee jaar met een ondergedoken oom naar het oosten. Het was een barre tocht. Moeder vertelde dat wij als kinderen huilden van de kou. Moeder werd lastig gevallen door Duitsers, moesten wegduiken als zij vanuit de lucht werden beschoten door de geallieerden. Oom moest een aantal malen vluchten bij razzia’s, waardoor moeder alleen stond twee kinderen, fietsen en koffers. Bij een overnachting bij een kinderloos echtpaar in Deventer hebben deze mensen gesmeekt mijn zusje op te nemen. Mijn moeder heeft dit toegestaan omdat ze voor haar nog geen onderdak had gevonden. Vervolgens werd Evert naar Aalten gebracht. Zijn moeder was van plan samen met haar jongste dochter ook naar Aalten te gaan om dicht bij de kinderen te zijn. Moeder kwam zwaar ziek van de reis, was er slecht aan toe. Nadien overleed haar dochtertje aan difterie. Waarna zij verzwakt bleef bij haar zus in Den Haag. Pas In oktober -november 45 werd Evert opgehaald bij de boerenfamilie waarbij Evert zijn ouders niet meer herkende. Na de oorlog bracht Evert Iedere schoolvacantie door op de boerderij. ‘Na de oorlog wilden mensen weer terug naar Scheveningen en dat kon niet direct. Ze waren vertrokken zonder garantie op terugkeer in hun eigen oude huis. Huizen waren gesloopt of ontmanteld of verwaarloosd en bij sommigen was de inboedel gestolen. De huizen waren onbewoonbaar. De burgemeesters van de plaatsen waar de evacués waren onder gebracht hebben de gemeente Den Haag toen gesteld dat zij haar burgers weer moest opnemen. Doch de huizen waren immers nog niet allemaal beschikbaar. ‘Een groot deel van Duindorp was een NSB kamp ingericht voor de gedetineerden die met de bezetter hadden samengewerkt. Veel mensen kwamen nooit meer terug naar Scheveningen door ontstane huwelijken of overleden op het evacuatieadres. Sommigen gezinnen konden een woning aldaar verkrijgen. Pas in 1947 lukte het in Duindorp om hun wijkgenoten weer te kunnen opnemen. Sommige Scheveningers konden pas rond 1950 terugkomen in hun vertrouwde omgeving. ‘Uit armoede zijn veel Scheveningers in Den Haag beland. Verjaagd uit hun gemeenschap konden ze na hun ballingschap niet meer terug. Sommigen moesten jaren wachten totdat ze weer een huis in Scheveningen kregen. Met name voor die mannen die weer voor de visserij op Scheveningen kozen en voorlopig in Den Haag moesten wonen, was het onverteerbaar ver van de Haven te zijn. Er werd na de oorlog weinig nog over de evacuatie gesproken maar de herinnering aan hoe erg het was is niet verdwenen. Op het Tesselseplein staan de drie monumenten van de evacuatie in Duindorp waar jaarlijks een herdenking plaatsvindt. Evert is er altijd bij. Over de Evacuatie van Scheveningen heeft Evert een omvangrijke database opgebouwd. Het is zijn voornemen dit in delen uit te geven. Hij is geinteresseerd in fotomateriaal, documenten en verhalen van belevenissen. U kunt ook contact met hem opnemen: Evert de Niet, van Foreeststraat 61 2581 XR Scheveningen tel 070- 3542053 - 0650555192 email: evertdeniet@kpnmail.nl website: www.evertdeniet.nl

Gemeente en Raad laat bewoners in de steek

Ondanks schriftelijke vragen van CU/SGP en indringende verzoeken om maatregelen van Evert de Niet namens de bewoners van de Westduinweg aan wethouder Verkeer de Bruin, de burgemeesters van Aartsen en Krikke, alsmede ingesproken in de commissie voor de raadsfracties. Het racen vanaf de Duindorpdam richting kruispunt Westduinweg/Statenlaan vindt dagelijks plaats, met name op zonnige weekenden. Diverse malen zijn personen geschept op de zebrapaden. Het is wachten op een noodlottig ongeval. De Scheveninger plaatste al een opsomming van de ongevallen. De bijna ongelukken zijn echter niet meetbaar. De gemeente stelt ten onrechte dat het racen op de Westduinweg geen prioriteit heeft. Het kruispunt Westdunweg/Statenlaan heeft wel de hoogste prioriteit, terwijl al 2,5 jaar gewacht wordt op maatregelen. Het plan van aanpak dat op dit kruispunt met een beperkt aantal aanpassingen zal worden uitgevoerd met o.a. verplaatsing zebra en aanleg middenstroken. Dit laatste is absoluut niet de oplossing. Het kruispunt blijft onoverzichtelijk en verkeersonveilig. Op langere termijn zal verkeerlichten de oplossing zijn, zeker gezien de toenemende verkeerintensiteit. De aanleg van middenstroken leidt niet tot een remmende functie. Het weghalen van het stoplicht kruising Nieboerweg/Zeezwaluwstraatstoplicht destijds, ondanks bezwaren bewoners en schriftelijke vragen CU/SGP. Het stoplicht had een remmende functie. De gemeente was van mening met het inmiddels gerealiseerde middenstrook kruispunt Nieboerweg/Tesselsestraat de oplossing was. Een bewijs dat middenstroken niet werken. Na veel klachten over de hoge snelheden, is het plan om verkeersdrempels aan te leggen!! De invoering van betaald parkeren in de Geuzenwijk dat al een tekort aan parkeerplaatsen had, is tot teleurstelling van de bewoners verslechterd. Door het vergunningsgebied te koppelen aan het Statenkwartier dacht de gemeente dit op te lossen. ’s-Avonds kan men de auto niet parkeren in de Geuzenwijk, maar dan wel in het vergunningsgebied Statenkwartier, doch niet op loopafstand (binnen 500 meter) in het Statenkwartier. Onbegrijpelijk is de invoering van betaald parkeren in Geuzenwijk en Statenkwartier vanaf 13.00 uur in plaats van 18.00 uur. De bewoners, ondernemers, scholen en winkeliers zijn hierdoor de dupe. De verslechtering wordt ten onrechte “beloond“ met verhoging van het tarief naar 60 euro. Het toenemend aantal woningsplitsingen en kamerverhuur doen de beschikbare parkeerplaatsen verder verminderen. Het leefklimaat, het woongenot en de veiligheid op Scheveningen komt in het algemeen meer en meer in gedrang. Evert de Niet

PRESENTATIE FAMILIEBOEK DE NIET

Zaterdag 24 november is een bijzondere fraai familieboek de Niet met een veelheid van familiefoto’ uitgegeven. De beschreven geschiedenis dateert van 1575. De samenstellers Evert de Niet en Frans van Min ontvingen veel complimenten. De bijeenkomst in de zaal van de Engelse Kerk aan de Ary van Spuyweg werd door circa 300 aanwezigen bezocht.

Op zaterdag 8 september op Monumentendag

Op zaterdag 8 september 2018 op Monumentendag exposeert Evert de Niet - verzamelaar van de Scheveningse geschiedenis - in de Oude Kerk, Keizerstraat 8 te Scheveningen. In de Kerk is een unieke tentoonstelling over het “Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen.” In deze expositie zal Evert de Niet allerlei foto’ tentoonstellen van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen , predikanten, en ander kerkelijk leven op Scheveningen. Ook diverse beelden van de Oude Kerk, Pnielkerk, Immanuelkerk, Prinses Julianakerk, Nieuwe Kerk, Oude Bethelkerk, Prins Willemkerk, Nieuwe Badkapel, Ichtuskerk, Hennephofkerkje, Thaborkerk , Eben Haezerkerk , Lourdeskerk en St. Antonius Abt. Tevens een historische tentoonstelling over Oud- Scheveningen zal in de Kerk te bezichtigen zijn. Foto’ o.a. van Scheveningen Dorp, Visserij, Klederdrachten, Badplaats, Havenkwartier, Geuzenwijk en Duindorp uit vroegere tijden en het Eiland, kortom vele historische beelden van Scheveningen.ONTWIKKELINGEN STAD ZET IDENTITEIT EN CULTUUR SCHEVENINGEN ONDER DRUKDe Scheveningers zien met lede ogen dat door de ontwikkelingen van de grote stad hun identiteit en cultuur van Scheveningen onder druk zet. Jongere Scheveningers en Duindorpers komen moeilijk aan een woning en door toenemend woningsplitsingen zijn gezinswoningen minder beschikbaar en verlaten ook deze hun dorp of stad. De verdichting en verloedering nemen op Scheveningen toe en ook in Haagse wijken, mede door kamerverhuur. De massale woninghoogbouw doet de verkeersintensiteit gaanderweg verdubbelen. De bewoners van de Westduinweg worden met name op zomerse dagen geconfronteerd met geluidsoverlast door racende motoren en auto’s, die vanaf de Duindorpdam met hoge snelheden de verkeersonveiligheid doen toenemen. Al vijfmaal zijn voetgangers geschept op de zebra’s. Je kan wachten op een noodlottig ongeval. Scheveningen heeft geen probleem met de toeristen dat brengt met leuke evenementen werkgelegenheid op. Maar Scheveningen wil niet overvoerd worden met evenementen, die de leefbaarheid, woongenot en veiligheid in gevaar brengen. De Volvo Ocean Race is een attractief gebeuren waar velen plezier aan hebben. Bij de Volvo Race In 2015, met Scheveningen als een tussenplaats, liep het verkeer al volledig vast en waren woonwijken onbereikbaar. Bij de Volvo Ocean Race met 400.000 tot 500.000 bezoekers dreigde de vissers uit de haven te worden verdreven. Het was alleen de ChristenUnie/SGP die in juni 2017 al schriftelijke vragen gesteld heeft dat het bezoekersaantal een te grote impact op de woongebieden is en de vissersschepen gewoon aan de Visafslag moeten kunnen afmeren. Na veel verzet van de visserijsector is de ruimte voor de vissersschepen uiteindelijk toch gegarandeerd. Bij de Volvo Ocean liep het verkeer in Scheveningen-Noord ook nu weer volledig vast. Bij het Vuurwerkfestival is het jarenlang een enorme verkeerschaos. Colleges en collegepartijen hebben de afgelopen jaren gewoon gefaald in hun beleid. Het nog steeds toenemende hoogbouw rondom de havens doet het ernstige vrezen. Havenbedrijven, rederijen hebben in toekomst geen ruimte meer voor enige vorm van expansie. Het vertrek van de Norfolkline met meer dan 350 man aan werkgelegenheid is verloren gegaan. Dit wordt niet meer goed gemaakt door havengebonden bedrijvigheid. Den Haag groene stad, stad van recht en vrede met Scheveningen aan zee, willen we nog wel horen. Evert de Niet,

Prinses Julianakerk 90 jaar 1928-2018

Zaterdagmiddag 2 juni a.s. houdt de Prinses Julianakerk aan de Nieboerweg Open Huis in het kader van het 90 jarig Jubileum. De kerk is open vanaf 13.00 uur. Om 14.00 uur zal de opening verricht worden door Ds. F.J. van Harten. In de consistorie is een uitgebreide foto- expositie door Evert de Niet samengesteld van de geschiedenis van de Prinses Julianakerk, aangevuld met Pnielkerk en Immanuelkerk. Orgelspel door Frans van Riessen en Wim van Dijk met Gerrit Hoek op de trompet. Verder in het middagprogramma klederdrachtenshow Erfgoed van Scheveningen, de geschiedenis van de kerk verteld door Evert de Niet, Schevenings Toneel en een gelegenheidskoor. Zondag 3 juni vindt om 10.00 uur een dankdienst plaats

Wie herkent deze familie?

Stem 21 maart Lijst 12 ChristenUnie/SGP

GENEALOGISCH NASLAGWERK VAN DE FAMILIE DE NIET


Evert de Niet heeft Frans van Min bereid gevonden om gezamenlijk een familieboek van het geslacht de Niet uit te geven. Frans van Min heeft eerder boeken over de families Vink, Tuinebreijer, Spaans, Blok en Verheij uitgegeven en heeft een rijke ervaring op dit gebied. Evert de Niet is hem hiervoor erkentelijk. Met de documentatie en foto’s uit de persoonlijk collecties van Evert de Niet en Nel Noordervliet zijn we al aardig op weg. Wij vragen trouwfoto’s of persoonlijke foto’s, data van geboorte, huwelijk en overlijden, gehuwd met, zoon of dochter van, documentatie van het voorgeslacht, voorgaande en huidige familiefoto’s. Schroom niet om contact op te nemen. Frans van Min is te bereiken via e-mail: Frans van Min of telefoon 070-3459434. Evert de Niet, van Foreeststraat 61 2581XR Scheveningen en via Evert de Niet@kpnmail.nl of 070-3542053-0650555192

Foto Dick Teske

Proppen in Scheveningse Haven door zeilrace


Een eerder persbericht maakte de Telegraaf al kenbaar dat de vissers de Ocean Race vrezen. En niet ten onrechte. Aanvankelijk moesten de rederijen van sportvissers uitwijken naar de 3e Haven terwijl hun accommodaties aan de 2e Haven liggen. De directeur van United Fish Auctions met de visafslag Scheveningen heeft als harde eis gesteld dat voor de dagelijks tachtig kopende klanten de kade langs de Visafslag geheel vrij moet blijven voor het lossen- en laden van de schepen. In het artikel ADHC “Proppen in haven door zeilrace“ van 18 oktober j.l. is op de bijgaande foto de aanlegsteigers voor de zeiljachten notabene ingetekend voor de lange kade aan de Visafslag . Dit is onverteerbaar. Men jaagt de beroepsvissers naar andere havens. De omzet van de Scheveningse Visafslag nemen ieder jaar nog toe mede dankzij de acquisitie van het management en de inzet van de locatiemanager Visafslag. Dat TIG Sports in het persbericht spreekt over alternatieve havens voor de vissers is ontluisterend. De visserijsector mag niet belemmerd worden door de reactievaart met mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarbij aansluitend dat de verwachte bezoekersaantal van 400.000 tot 500.00 bij Oceaan Race leidt tot een te grote impact op de woongebieden rondom de havens. Het dichtbouwen van het havengebied met woningen, uitbreiding horeca en recreatie gaat het karakter van het havengebied verloren en vormt een belemmering voor groei van havengebonden bedrijvigheid en uitbreiding werkgelegenheid. Voor de visserij is het behoud van de sector van primair belang en op langere termijn voor uitbreiding, aantrekkingskracht en concurrerend te blijven op de markt. Vanuit het havengebied valt te beluisteren dat de gemeente zich meer inzet voor het aantrekken van toerisme. Opmerkelijk is dat fractie ChristenUnie/SGP op 14 juni 2017 als enige uit de raad schriftelijke vragen heeft gesteld naar aanleiding van verontrustende berichten vanuit de Haven. Het college stelt dat TIG Sport samen de gemeente de opdracht uitstekend en ook tot tevredenheid van de betrokken partijen. Van de visserij vernemen we andere geluiden. TIG Sports ervaring met grote sportevenementen is niet vergelijken met een haven als Scheveningen. De Volvo Race is voor velen een uniek feest. De drukte op het water en op het land zal veel impact hebben op de gebruikers van en de bewoners rond de havens. De Ocean Race in 2015 waren al de woonwijken onbereikbaar door filevorming rondom de havens. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid, woongenot en de veiligheid van de burgers. De gemeente is al jarenlang niet in staat gebleken met het grote aantal bezoekers bij het Vuurwerkfestival het dichtslippen van Scheveningen te voorkomen met als gevolg een grote chaos. De bewoners van Scheveningen hebben bij grote evenementen hierbij geen vertrouwen meer. Evert de Niet Scheveningen

Openstelling en fototentoonstelling Eben Haëzerkerk op Open Monumentendag


Op zaterdag 9 september is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Nieuwe Laantjes 120 in Scheveningen geopend voor bezoekers van de Open Monumentendag. Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument en dateert uit het jaar 1890. Het pand heeft onder andere karakteristieke gevels met een bijzonder roosvenster. Dit jaar is er in het kerkgebouw ook een unieke tentoonstelling te bezichtigen over het “Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen“. In deze expositie zal Evert de Niet allerlei foto’s tentoonstellen van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen. Opgenomen zijn beelden van de Eben-Haëzerkerk, het Hennephofkerkje, de Ichtuskerk, de Immanuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de Oude Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willemkerk, de Thaborkerk, de Lourdeskerk en de St. Antonius Abt. Ook is er een uitgebreide historische foto-expositie te bekijken van Oud-Scheveningen met straatgezichten o.a. van Duindorp, het Eiland, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van Scheveningen. Het kerkgebouw is geopend tussen 10:00 en 16.00u. U bent van harte welkom!

Kerkgang belemmerd Oude Kerk


Afgelopen zondag 7 mei j.l. is tot verbijstering van de kerkgangers de kerkgang weer belemmerd bij de Oude Kerk in Keizerstraat. Ondanks eerdere toezeggingen van het college n.a.v. schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie/SGP zijn deze niet gestand gedaan. De organisatoren hebben zich niet gehouden aan de voorwaarden vermeld bij de toekenning in de vergunning. Direct na de rustdag contact opgenomen bij de adviseur van de burgemeester en onze bezwaren kenbaar gemaakt. Evert de Niet, adviseur Scheveningen fractie ChristenUnie/SGP


ZORGEN OVER TOEKOMST SCHEVENINGSE VISSERIJ

Vrijdag 3 maart j.l. bracht een delegatie van de ChristenUnie ’s-ochtends een bezoek aan rederij Jaczon/Vrolijk aan de haven met Europarlementarier Peter van Dalen, 2e kamerlid Eppo Bruins en gemeenteraadslid Pieter Grinwis. In de middag een bijeenkomst in de kantine Visafslag met vissers uit den lande en vertegenwoordigers van de visserijsector over de gevolgen van de Brexis voor de visserij. De ChristenUnie wil bewerkstelligen dat bij de onderhandelingen met de Britten de visserijbelangen hoog op de agenda komt. De invoering van de aanlandingsplicht vergt al grote problemen voor de visserij. In het Europese parlement hebben de fracties VVD, CDA, D’66 en P.v.d.A. destjjds notabene mede voor de invoering aanlandingsplicht gestemd, terwijl de Eurofractie CU/SGP goed overwogen tegenstemde. Thans zijn de fracties in de 2e kamer als in Europa overtuigd dat de belangen voor de visserij heel groot zijn. Het is : Alle hens aan dek. Op initiatief van Peter van Dalen is de ChristenUnie in gesprek gegaan met de vissers in den lande en visserijgemeenten om zich te voeden door hun zorgen en ideeen, zodat CU Europees, nationaal en lokaal nog beter kunnen inzetten voor de visserij. Evert de Niet adviseur Scheveningen ChristenUnie/SGP

Verkeersonveiligheid Westduinweg


Geachte wethouder en leden van de fracties, Ik sta hier , namens mijzelf en de bewoners aan de Westduinweg, om onze nood te uiten m.b.t. de verkeersonveiligheid op de Westduinweg. Al jaren heeft de Westduinweg te maken met de hoge snelheden van motoren en auto’s. Dagelijks worden de bewoners hiermee geconfronteerd en ontstaan er levensgevaarlijke situaties. Afgelopen tijd zijn al 3 voetgangers geschept op het zebrapad. Niet zo lang geleden zijn mijn dochter en mijn vrouw ternauwernood niet geschept door een motorrijder, die met een geschatte snelheid van 70 a 80 km per uur raasde. Naast de onveiligheid is de tot in de huiskamers doordringende geluidsoverlast van de racende motoren een serieus leefbaarheidsprobleem, alsof we in de nabijheid van het TT-circuit wonen. Zelfs tijdens de nachtelijke uren is er sprake van geluidoverlast. Buitengewoon frustrerend is het voor de bewoners dat, ondanks de aanhoudende klachten en meldingen die zijn gedaan bij de gemeente en politie, er geen verbetering is te constateren en er geen acties lijken te zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn de bewoners zo teleurgesteld in de politiek omdat er niets gebeurd. Beluister dat het vertrouwen in de lokale politiek op dit punt ontbreekt. Mensen doen daarom geen meldingen meer. Al jaren geleden is er een handtekeningenactie geweest die ter behandeling aan het politiebureau aan de Nieuwe Parklaan is overhandigd. Persoonlijk heb ik al diverse malen meldingen bij de politie gedaan en melding aan de Verkeersdienst. Slechts 1 keer is een controle uitgevoerd en zijn bekeuringen opgelegd. Maar meestal was het antwoord: we kunnen niet permanent controles uitvoeren. Ook heb ik mij schriftelijk gewend tot de wethouder Verkeer. Frequentere controles in het gebied vanaf de Duindorpdam richting Statenlaan moeten toch de overlast kunnen stoppen of in ieder geval flink kunnen beperken. Ten einde raad heb ik op 18 augustus j.l. mede namens de bewoners, schriftelijk een dringend beroep gedaan op onze burgemeester - verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid -,en hem met klem op zeer korte termijn maatregelen te treffen en tot handhaving over te gaan, zodat de Westduinweg weer veilig wordt en de leefbaarheid voor ons bewoners verbetert. Via de griffie zijn alle fracties hierover geïnformeerd. Raadsleden, wij bewoners voelen ons niet serieus genomen. Recentelijk gaat de aandacht weer uit naar de toeristische Boulevard waar geluidsoverlast van motoren nu wël beboet wordt terwijl dit op de Westduinweg niet gebeurd. Hecht u meer aan de toerist dan aan de eigen burgers? De bewoners willen eindelijk eens verschoond worden van de overlast, de hoge mate van onveiligheid die mede het woongenot nadelig beinvloedt en ons leefklimaat steeds verder onder druk zet. Wij verzoeken de raad, college, maar vooral de burgemeester, om dringend maatregelen te treffen aan de Westduinweg en meer handhavingscapaciteit in te zetten, om zo de onveiligheid en de geluidsoverlast terug te dringen. De burgemeester heeft inmiddels de politie verzocht snelheidscontroles te houden op de Westduinweg met de mogelijkheid tijdelijk een 24-uurs snelheidscontrole te installeren. Evert de Niet ex. gemeenteraadslid

BURENDAG 2016 TESSELWEIDE


Zaterdag 24 september exposities Duindorp en Oud Scheveningen in het Trefpunt aan de Tesselsestraat van 12.00 - 17.00 uur. Een uitgebreide historische foto-exposities van Evert de Niet te bezichtigen van o.a. Duindorp uit vroegere tijden, Scheveningen Radio, het Eiland met Sleephelling, de Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, Belgisch Park, Badplaats, Visserij en Klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van Scheveningen. Tevens vinden een aantal andere activiteiten plaats.

Openstelling en fototentoonstelling EbenHaëzerkerk op Open Monumentendag

Op zaterdag 10 september is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten aan de Nieuwe Laantjes 120 in Scheveningen geopend voor bezoekers van de Open Monumentendag.Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument en dateert uit het jaar 1890. Het pand heeft onder andere karakteristieke gevels met een bijzonder roosvenster.Dit jaar is er in het kerkgebouw ook een unieke tentoonstelling te bezichtigen over het “Kerkelijk Erfgoed van Scheveningen.” In deze expositie zal Evert de Niet allerlei foto&rsquos tentoonstellen van de grote verscheidenheid van kerkgebouwen, predikanten en ander kerkelijk leven op Scheveningen. Opgenomen zijn beelden van de Eben-Haëzerkerk, het Hennephofkerkje, de Ichtuskerk, de Immanuëlkerk, de Nieuwe Kerk, de Oude en Nieuwe Badkapel, de Oude Kerk, de Oude Bethelkerk, de Pniëlkerk, de Prins Willemkerk, de Thaborkerk, de Lourdeskerk en de St. Antonius Abt. Ook is er een uitgebreide historische foto-expositie te bekijken van Oud-Scheveningen met straatgezichten, Duindorp uit vroegere tijden, het Eiland, Scheveningen Radio, Sleephelling, Geuzenwijk, het Havenkwartier, het Dorp, visserij en klederdrachten. Kortom, vele historische beelden van Scheveningen. Het kerkgebouw is geopend tussen 10 en 16u. U bent van harte welkom!

Expositie Evacuatie Scheveningen 1943

Zaterdag 20 augustus a.s. is een uitgebreide tentoonstelling van de evacuatie te zien in de EbenHaezerkerk in het kader van het Historisch Festival Scheveningen. Evert de Niet, die zich jarenlang heeft verdiept in de evacuatie van Scheveningen, laat zien aanleiding, evacuatie, aanleg Atlantikwall en de evacuatie naar een veelheid van plaatsen in den lande. De expositie in de EbenHaezerkerk is te bereiken in de Keizerstraat 179. Het monumentale kerkgebouw is eveneens gratis te bezichtigen en stamt uit 1892. De eenbeukige kerk heeft een T-vormige plattegrond met aan de straatzijde (Nieuwe Laantjes) puntgevels in neorenaissancestijl. In de oostelijke gevel bevindt zich roosvenster met gemetselde tracering. Het elechtronpneumatische kerkorgel is van Fonteijn en Gaal. De activiteiten van het Historisch Festival Scheveningen in de Keizerstraat en omgeving zijn vanaf 11.00 tot 17.00 uur.

AALTENSE DELEGATIE OP VLAGGETJESDAG SCHEVENINGEN

De Folkloristische Dansgroep Wi’j hold ’t bi’j’t olde was afgelopen zaterdag in het kader van de Dorpenband Scheveningen-Aalten op uitnodiging van de gemeente Den Haag uitgenodigd op het Vlaggetjesdag Scheveningen. Na het ontvangst in de Visafslag Scheveningen waar aan de dansgroep en de medewerkers van het Aaltense Musea koffie en gebak werd aangeboden, vertrok de Dansgroep voor het eerste optreden op het hoofdpodium aan de 2e Haven. Na de nieuwe haring te hebben verorberd, vertrok de dansgroep voor een kort optreden naar de Keizerstraat in het oude Scheveningse Dorp. In het oude CMJV gebouw waar in 1813 de Prins van Oranje na de landing op strand werd ontvangen, werd de lunch aangeboden. Ondanks de regen kon toch aantal optreden plaats vinden. Opvallend was het een enthousiast publiek het bijzonder vermakelijk vond. Aalten heeft m.b.t. de evacuatie in de oorlogsjaren zeker een goede naam op Scheveningen. De Dansgroep Wi’jhold ’t bi’j ’t olde heeft zeker een bijdrage geleverd aan het Vlaggetjesdagfeest. De medewerkers van het Aalten Musea hebben zich eveneensvermaakt op Vlaggetjesdag en Gerrit Rutgers, voorzitter van het plaatselijk Comite Dorpenband Aalten-Scheveningen kon als genodigde inschepen voor het zeegat uit. Evert de Niet , voorzitter Dorpenband Scheveningen-Aalten

ONVEILIGHEID OP DE WESTDUINWEG


E. de Niet van Foreeststraat 61 2581XR Scheveningen Aan verkeerswethouder De Bruijn Spui 70 2511BT Den Haag Scheveningen, 2 mei 2016 Betreft: onveiligheid op de Westduinweg Geachte heer De Bruijn, Hiermede wend ik mij tot u m.b.t. de onveiligheid op de Westduinweg. De aanleiding is dat de bewoners na jarenlange klachten m.b.t. de veiligheid op de Westduinweg op dit punt geen vertrouwen meer hebben in de lokale politiek en geen meldingen meer doen. Al jaren heeft de Westduinweg te maken met de hoge snelheden van motoren en auto’s. Dagelijks worden de bewoners hiermee geconfronteerd en ontstaan levensgevaarlijke situaties. Afgelopen tijd zijn al 3 voetgangers geschept op de zebra. Recentelijk zijn mijn dochter en mijn vrouw ternauwernood ontkomen aan een ernstig ongeluk met een motorrijder, die met een geschatte snelheid van 70 á 80 km per uur op hen afstormde. Mijn dochter en echtgenote waren volkomen van slag. Het leed was niet te overzien geweest, mijn echtgenote sprak van een bewarende hand. Buitengewoon frustrerend is het voor de bewoners dat het, ondanks de aanhoudende klachten, geen verbeteringen c.q. acties van de gemeente heeft opgeleverd. Naast de onveiligheid is de tot in de huiskamers doordringende geluidsoverlast van de racende motoren een serieus leefbaarheidsprobleem, alsof we in de nabijheid van het TT-circuit in Assen wonen. Al jaren geleden is een handtekeningenactie geweest die ter behandeling aan het politiebureau aan de Nieuwe Parklaan is overhandigd. Persoonlijk heb ik namens de bewoners al diverse malen meldingen bij de politie en de Verkeersdienst aan de Nieuwe Parklaan. Slechts één keer is een controle uitgevoerd en zijn bekeuringen opgelegd. Steevast was het antwoord: we kunnen niet permanent controles uitvoeren. Maar permanente flitspalen op het traject vanaf de Duindorpdam richting Statenlaan moeten toch de overlast kunnen stoppen? Wij verzoeken met klem en dringend op zeer korte termijn maatregelen te treffen, opdat we als bewoners eindelijk eens verschoond worden en blijven van deze overlast, hoge mate van onveiligheid, die mede het woongenot aantast. Uitziend naar een positieve (re)actie, Een vriendelijke groet, Evert de Niet

SCHEVENINGSE VISSERSVROUWEN CIRCA 1890

The Hague Beach in plaats van Scheveningen aan Zee

Aan Den Haag aan Zee stoort zich al menige Scheveninger. Het Haagse gevoel van het gemeentebestuur voor Scheveningen wordt al steeds minder. ChristenUnie/SGP Den Haag draagt in haar verkiezingsprogramma al jaren uit: Den Haag groene stad ( stad van vrede en recht) met Scheveningen aan Zee. Met miljoenen meer aan toeristen en uitbreiding van evenementen is het bij hoogtijdagen al onbeheersbaar en mede door de verdichting van massale woningbouw zal de verkeersintensiteit sterk doen toenemen, waardoor de leefbaarheid op Scheveningen verder onder druk zal komen te staan. Evert de Niet, (adviseur Scheveningen van de fractie ChristenUnie-SGP)

© 2023 Evert de Niet